Consultancy

Onze samenleving verandert door bezuinigingen, werkloosheid, afbouw van de verzorgingsstaat en gebrek aan sociale cohesie. Veel mensen moeten hun best doen het hoofd boven water te houden, en tegelijkertijd wordt er van hen verwacht dat zij mee helpen bouwen aan een meer collectieve samenleving.

Armoede wordt steeds minder alleen in termen van gebrek aan inkomen geïnterpreteerd. Het wordt steeds meer gezien als een maatschappelijk probleem van onvoldoende participatie of sociale uitsluiting. Het gaat dan om een beperkt sociaal netwerk, gebrekkige toegang tot maatschappelijke voorzieningen, weinig participatie in vrijwilligerswerk, cultuur, sport en een ongezonde leefstijl.

Door de veranderingen in de zorg komen er meer mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en psychiatrisch patiënten in ‘ gewone ‘ wijken wonen. Uitgangspunt is dat door het zelfstandig wonen deze kwetsbare mensen meer deel uitmaken van de maatschappij. Dat is niet alleen beter voor de mensen zelf, maar voor de hele samenleving die er milder en zachter door wordt.

Van bewoners vraagt dit acceptatie en betrokkenheid. Mensen die “anders zijn” in de ogen van “normale”burgers roepen vaak een gevoel van onveiligheid en bedreiging op. Het is niet alleen belangrijk om hierover goede voorlichting te geven maar ook om door activiteiten mensen met elkaar in verbinding te brengen. Te streven naar betrokkenheid bij elkaar.

Zeker in de huidige tijd waarin veel aandacht is voor terreurdreiging is het belangrijk om in te spelen op gevoelens van onveiligheid en gevoelens van wij en zij.   Niet het verschil maar juist de overeenkomsten tussen mensen moeten nu centraal staan. Iedereen, ongeacht ras, afkomst of geloof wil immers op een prettige en veilige manier wonen. In elke wijk, buurt of wooncomplex is een potentieel aan kracht te vinden die gebundeld en ingezet kan worden voor een samenleving, waar mensen betrokken zijn bij elkaar.

Work in Light kan helpen bij vraagstukken als:

  • Bevorderen en versterken van de participatie van bewoners in wijken, buurten of wooncomplexen.
  • Wijkontwikkeling
  • Sociaal ondernemerschap in buurten en wijken
  • Emancipatie
  • Bevorderen van de sociale cohesie in buurten en wijken en tussen bewonersgroepen onderling.

empowerment en participatie